skip to Main Content

Groene Mient wil een duurzame klimaat-neutrale wijk vormen. Daarom hebben de Groene Mient’ woningen geen gasaansluiting en zijn er verschillende duurzame energieconcepten toegepast.

Al in 2017 is vanuit de bewoners van Groene Mient het initiatief ontstaan om niet alleen hun eigen huizen zo energiezuinig mogelijk te maken, maar ook om te onderzoeken hoe de hele Vruchtenbuurt op termijn ‘slim’ en ‘betaalbaar’ lokaal opgewekte duurzame stroom kan inzetten.

Woningen hebben nu een ‘kleinverbruik’ electriciteitsaansluiting. Bij Groene Mient ontstond daarom de ambitie om een coöperatie te vormen die haar leden lokaal opgewekte duurzame energie levert als ‘ grootverbruiker’ en gebruik te maken van het Besluit experimenten decentrale electiciteitsopwekking (Rijksoverheid 28.02.2015). Deze regeling is voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). Hiervoor is op 12 september 2017 tijdens de officiële opening van het Groene Mient sociaal ecologische woonproject een intentieverklaring getekend met de volgende  partijen:  Stedin Netwerkbeheer, Joulz Diensten, Eneco Smart Energy  en de Gemeente Den Haag.  Deze intentieverklaring betrof het opstellen van een projectplan voor een experimenteel energienet (een virtueel decentraal electriciteitsnet) en te onderzoeken of en hoe alle energie binnen Groene Mient opgewekt, bewaard en geconsumeerd kan worden.

De achtergrond en inhoud van de intentieverklaring is te lezen hier. Bekijk ook het filmpje Bewoners Den Haag nemen regie over energie – wijk Groene Mient.  Eneco zou zich later terugtrekken uit het project.  

Groene Mient diende daarop een aanvraag in voor een ontheffingsregeling in het kader van het Besluit experimenten decentrale  duurzame electriciteitsopwekking. Op 19 november 2019 werd deze ontheffing door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleent aan Groene Mient om af te wijken van de Electriciteitswet 1998 voor haar experimetele energienet. De ontheffing geldt voor een periode van 10 jaar.

In diezelfde tijd zijn met gebundelde kennis van verschillende bewoners van Groene Mient en adviezen van andere energiecoöperaties de statuten van een nieuwe energiecooperatie geformuleerd.

Op 17 januari 2020 konden op een feestelijke bijeenkomst de eerste Groene Mient’ bewoners zich inschrijven bij Sterk op Stroom, de nieuwe energiecoöperatie voor duurzame stroom in west Den Haag. Sommige ouders hadden met een blik op de toekomst hun kinderen meegenomen om zich samen in te schrijven.

De cooperatie Sterk op Stroom werkt nauw samen met de coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, beter bekend als “Warm in de Wijk”. Zij werken aan de ontwikkeling van een warmtenet. Samen werken beide coöperaties zo aan een Vruchtenbuurt zonder aardgas.

Sterk op Stroom (SoS) gaat in de komende drie jaar (2020-2023) in een experimentele setting (het Living Lab Groene Mient) onderzoek doen en het Smart Grid,- d.i. het slim inzetten van duurzaam lokaal opgewekte stroom-,  in de praktijk te testen. Hiervoor zal ondermeer gebruik gemaakt worden van slimme ICT en hardware zoals een buurtbatterij waarin we energie kunnen opslaan of bi-directionele laadpalen.

Naast het Living Lab Groene Mient betrekt SoS ook bewoners van de brede Vruchtenbuurt. Om energie referentiedata van de verschillende woningtypes in de Vruchtenbuurt te kunnen verzamelen zoekt SoS 50 tot 100 woningen waar de slimme meter uitgelezen kan worden. Op basis van deze data kan te zijner tijd het Smart Grid uitgebreid worden naar west Den Haag.

Partners in dit experimenteel energienet zijn o.a. netwerkbeheerder Stedin, een energieleverancier en de gemeente Den Haag. Ondersteuning komt van kennisinstellingen als de Haagse Hogeschool en de Technische Universiteit Delft en het innovatieve ICT-bedrijf Spectral Energy.

Voor de start van het Living Lab Groene Mient ontvangt Sterk op Stroom  een subsidie van de Provincie Zuid-Holland van EUR 75.000 en van de Gemeente Den Haag nog eens EUR 10.000. Vanuit Sterk op Stroom en de partners wordt meer dan EUR 75.000 in arbeidsuren ingezet als co-financiering.

De contributie voor het lidmaatschap van de energiecoöperatie Sterk op Stroom bedraagt EUR 25 per jaar.

Voor meer info stuur een bericht naar info@sterkopstroom.nl of bezoek de website van Sterk op Stroom .

Bekijk de presentatie over Living lab Groene Mient

Lees hier Verslag en conclusies van het experiment Smart Grid in het living Lab Groene Mient

Translate »
Back To Top